Hybrid framdriftssystem - kan gi Eitløftfor framtidig utsleppsreduksjon ifiskeflåten

发表

Bluewild Sin NyeTrålarSkalPrimærtnyttast til rekefiske ogtrålingetterkvitfisk。vwin徳赢ac米兰Ulstein Har Utvikla EI HybridFramdriftsløysingMed Batteri Som Er VentaåGiStore Reduksjonar i Dieselforbruk og Utslepp。DetteErløystVedÅfrebetreeffektivitetenpåeitbreittspenni我的effektbehov。

vwin徳赢ac米兰ulstein fx101。
vwin徳赢ac米兰ulstein fx101。

Fiskeriselskapet Bluewild Skal Byte UTTrålaren'Langenes'frå1986 Med Eit nybygg Som Skal FiskePåkvotarfor Torsk,Sei Og Hyse。I Tillegg Har SelskapetOgsåLisensforÅfiskePåRekerSlik在Ein Til SamanFårHøgutnyttingAvFartøyetÅretrundt。Til Desse Fiskeria Er Detukt Behov for Slepekraft。

Designa forågi lavast mogege utslepp

Den NyeTrålarenSkalHA EIT Effektivt Hybridanlegg Med到Propellar Som Kan Kombinere Batteri MedBådeDieselelektriskOg Dieselmekanisk Framdrift。TETTE VIL GJEREFISKEBÅTENSVærtdrivstoffgjerrigsamanlikna med eintrålarmed tradisjonell framdrift。

- Gjennom Analysar og Tanktestar Experers Vi在差异Hybridsystemet,SamanMedseSergiøkononalandeTiLtakaOm Bord,vil Gi Minst 25起价停工Reduksjon i Drivstoftorbruk og Utslepp Samanlikna Med Ein Tilsvarande ModeeTrålarSom Driv Denne Typen Kombinasjonsfiske,OG Innsparingane Kan I Nokre Operasjonar Overstiol 40停留,Factel Frode Sollid,Systemarkitekt I Ulsteinvwin徳赢ac米兰设计和解决方案。

Berekraftig Fiskeri Som UtfordrarKonvensjonelleLøysingar

- VI HAR JOBBA I LAG MED BLUEWWILD OVER EIN LENGRE Perioode foråutfordre deiKonvensjonelleLøysinganeInnanTrålarindustrien,Seier Sollid Vidare。

- rekefiske·斯特拉德店Slepekraft,Medan Kraftbehovet Ikkje Er就像kvitfisktråling的drort,Seglinga til ogfråfiskefettaer kraftbehovet enda lavare。Det杂交FramdriftsSystemet Er Tilpassa Begge Fiskeria。Dersom Ein Planlegg Berre for Maksimal Motorkraft,为Å锡斯特·斯蒂尔·昆尼utførealle oppdrag我driftsprofilen,vilbåtenbli·迪维我漂移og giunødigeutslepp ved dei mindre Energikrevjande OperAsjonane。我Eit Slikt Utviklingsarbeid er DidorViktigåStilleSpørsmålet:'Kan Ein Gjere DettePåeinAnanmåte?'

FørsteStegMOT EIT Lavare Energiforbruk

Førsteseget i Prossen MOT EIT Lavare EnergiforbrukvarÅkartleggeKorleisBåtaneBrukarSittSittsystem,Slik在Ein Kan Vekththgge Dei Viktigaste Eigenskapane for Systemet。在Den Dimerandee Operasjonsmodusen erTråling的Ein FryseTreLlarlar ein,Medan Ein SjeldanBrukarÅsÅsableihøgfart。ISamrådMedFiskeriselskapetTok Ein Derfor ValetOmÅSatsePåAukaeffektivitet在tråling下。Det Blei DerforValtåSupillere到Propellar I Staden for DenTradisjonelleLøysingaMedéinPropell,Fordi Det Auka PropellarAleetEt Aukar Tauekapasiten TilBåten。Propellane Er Plasserte I Kvar Sin Skeg(Akterkjøl),I EitSåkalla«Twin-Skeg»-Skrog,Som Gir Store Fordelar Med TankePå升降机AV FramdriftSutstyret OG Gjer在Propelleffektiviteten Aukar。

FlieteMentgiøkonomisingeringMed Dobbeltpropell

- HarEinførstValtåGÅGoSfoorfor to Propellarfåreinnye molegeitertilÅscopersbåtenpåmåtareinikkje harpåspipsom berreharéin螺旋桨。éintinger at vi kan rekne oss frerm til to to Propellar Brkarar Mindre Energi Zil SamanEnnéinPropellforÅpplebekrafta,Men Ein Annan Er在Vi Opnar foråBelaste Den Eine Propellen Meir Enn Den Andre forÅStyreBåten。vanlegefiskebåtarfåreinsort tilleggsmotstandnåreinmåkompenserefor vind,bølgjerog strium med drort rorutslag。VedÅkunnelevere ein del av styrekrafta med Propellane Vil Vi Redusere Effektbehovet Ytterlegare。Dessutan Blir Skipet Utstyrt Med rordyser我是vanlege Ror Bak Propellen的Staden。在ModellforsøketHjåsintefi trondheim viste rordysene seg Vesentleg Meir Effektive enn vanlege ROR。MedDenneLøysingaviltrålarenveresværteffektiv vedtrålingogsåiutfordrandevêrog在Manøvrering,Seier Erwin Jager,Salssjef for FiskeriHjåulstein设计和解决方案。vwin徳赢ac米兰

eiløysingsom kan gi utsleppsreduksjon ifiskeflåten

Ulstein sitt team har blant anna brukt erfaringane frå utviklinga av framdriftssystema på dei hybride ankerhandteringsskipa ‘Olympic Hera’ (‘Skandi Hera’) og ‘Olympic Zeus’, som vart nominerte til Green Ship Technology Award, og kopla dette mot analysar av dei operasjonelle krava til trålaren.

- 贝德为艾因Ankerhandterar og Eintrålarblir detstept Store krav til slepekraft。vi harsettpåkorleisrefersebåtarstarifiskeflåtenblirbrukte,og istørstepartenav tida vert dei brukte tiltråling,Medan Berre Ein Relativt Liten del Av Tida Er Knytt Til Segling,OGdåSOMEngelPåRelativtLaag Fart。ISamrådMedBluewildBlei det Gjort Eit Medvite Val OMÅ优先寿司在Trålingog OptimaliSere Skroget下为Lavast Moleg Mostandand Moderat Fart,Seier Sollid。

- vi har tenktEnergiøkonomisingheileven,og desseløysinganevil til saman bidra til eit vesentleg roysial for Reduksjonar i drivstofforbruk og Utslepp ifiskeflåten,understrekar sollid。

Heilskapleg Designutvikling.

ShipsdesignarBjørnarThatløy,Som Har Leia Utviklinga Av Ulvwin徳赢ac米兰stein FX101-Demendet,FølgjerOpp:。

- vi harsettpåheilheitaog harsærlegarbeidd med yteevne,Sikkerheit Og Funksjonalitetar,Seier Han,OG Forklarar Vidare:

- vi harsettpåkorleisdei veldig ulike operasjonane kan driveast mest molegØkonomiskog Energieffektivt,OG UTFrå差异Designa Ein SystemArkitektur Som Ear最优eit Lavt,Eit Mellomstort OG EITHøgtKraftuttak。Systemarkitekturen Skal Kunne Handtere Heile Breidda Av Operasjonar Med LaveMiljøutslepp。

Bjørnarhatløyhar Leia Utviklinga Av Ulvwin徳赢ac米兰stein FX101-Designet。Foto:doxacom。
Bjørnarhatløyhar Leia Utviklinga Av Ulvwin徳赢ac米兰stein FX101-Designet。Foto:doxacom。

kan drivetrålingi dieselelektrisk modus

- 在dei mest Energikrevjande Operasjonane Som TilDømesrekefiske medkvadruppeltrål,Brukarein Begge Hovudmotorane,Mekanisk Tilkopla Til Kvar Sin Propell forÅ哈比什·普通兴趣超越潮流的潮流仪。男士BåtenSkalogsåeffektivt kunne驱动器med lettaretrålingsom krev mindre motorlast og er designatilÅkunnegjere det i dieselelektrisk movus medberreéinavhovudmotorane我漂移。Driftstida Mellom Motorane Vil Bli Redusert,OG Den操作摩托车FårGåMeir优化仪。Propellane KandåGåPåSvært救星Turtal,Som GirSværtHølingyefektivitet在Tråling下,BåtenBlirMeirStillegåandeog Ein Trung Lite EffektPååÅstriveskipet。Slik Utnyttar Ein Fordelane AvBådeDieselmekaniskeOg Dieselelektriske Kraftsystem,OGUngårMykjeAvulempene。

Batteri Som Ein del Av Hybridpakka

Batteripakka(BESS =电池储能系统)EI EI SENTRAL BRIKKE I DET yobride Kraftsystemet OG HARFØLGJANDEFUNKSJONAR:

Motorstøtte:Batteriet Hjeelper Aktivt Hovudmotorane,SpesieltNårHaileBåtenPåbåberreéindieselmotori dieselelektrisk modus。在Batteriet Tek SEG AV Kortvarig Auke I Kraftbehovet,Som forEksempelnårbåtensvingmerdråling,VilBåten备用店Mengder Energi。

反应i Kraftsystemet:Ballisystemet ILøysingahar商店Kraftreservar og Kjapp Reaksjonsevne。Med Batterihjelp Vert det Rettale forDieselmotorenÅmandteredishikkogLastpåslag。

DriveSikkerheit:EIT Slikt Ballisystem Gjer DetMolegåAuke Redundans OG OppetidPåkraftnettetom bord dersom detsoppståfeil i kraftsystemet。

拉长AV Returenergi:trålarenharektriske vinsjar med Retureffekt,Nårdeibremsaruttrålen睡眠dei kraft til nettet。Denne Returkrafta Kan Lagrast I Batheriet Slik at Den Er TilgjengelegNåretErBovfor Den Seinare。

Reduserte Utslepp ved kai:Ballisystemet Har Store Energikapasitet(CA.1130 KWT)SOM Ikkje Berre KanStøtteSkipetekstra effektbehov,男子Gjer在BåtenKanligge我Mange TimarFørEindieselmotorMåStarte EllerLandstraummåveretilkopla。Båtenvertogsåutstyrtmed ei现代人Landilkopling Som Fultt ut kan nyttiggjere seg av av hamneanlegga som nutyging。Det Gjer在Haile Skipet Kan FortsynastFråLand,OG Ein KanOgsåLaddedet Store Batteriet Med Landstraum。TETTE TEK LANGTPÅVEPVEKK为ÅKøyre柴油机ved kai veavet。

skipsdesignarar og Integratorar - Utviklar Ikkje EinBåt,Men Eit Heint系统

Frode Sollid Seier Vidare: - vwin徳赢ac米兰 Ulstein设计&Solutions er Skipsdesignarar og Integratorar,vi Utviklar Ikkje EinBåt,Men Eit Heint系统。诺尔vi designar eit skip,arbeider vi uroråkunnskapen om kva skipet skal gjere,Korleis menneska karal wabbe og kvahavområdeskipet kalal spoker i。

- MED KUNNSKAP OM KORKJE KRAFT SOM TRENGST ILøpeAVÅRETforÅutføredeulikeoperasjonane在ulike墙壁下,har vi deforeder eit skrog som er tilpassamiljøetdets skal nyttabt i。Med Dei Gode Erfaringane Med X-Bow®I和我们Skipstypar Er Det Utvikla Eit Skrog Som Er Skreddarsydd for Denne Skipstypen。EIN X-BOW GIR EI Volumfordeling VIFårnytteavnårforskipet skal branderastast。Saman Med ValetOMÅOptimalIsere Skroglinjene for Ein FartPå10-12knopGjer dets在BåtenHarstørreKapasitetarenn Ein Kan Typisk Kan Vente Av EinFiskebåtMednneLengda。

fleksibelt og framtidsretta

- Det yrybidice framdriftssystemet til bluewild-trålareneisværtframtidsrettaløysingsom gjer det molege ulike typar fiskeripåeineffektivmåte,og sikrar framtigemåte,og sikrar framtigemåte,og sikrar framtigemåtegitegiterstogsogsåfor nye fiskeri som kan Kome。Mange Element Samla Gjer DenneFiskebåtenTIL EIT EIT MeisterStykke,Avsluttar Sollid。

Toppfoto:'Bluewild'-Teamet I Uvwin徳赢ac米兰lstein Design&Solutions,FråVevere:BjørnarHatløy,SteinarAasebø,Frode Sollid OG Erwin Jager。Foto:doxacom。

请联系我们获取更多信息

Baidu